План роботи Управління освіти Чугуївської міської ради на 2023 рік

 

 Управління освіти Чугуївської міської ради у 2023 році буде працювати над виконанням таких завдань:

➢ Реалізація вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,«Про позашкільну освіту».

➢ Реалізація державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти в закладах освіти Чугуївської міської територіальної громади, забезпечення доступності початкової, базової, повної загальної середньої освіти та позашкільної освіти.

➢ Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти, розташованими на території громади.

➢ Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Необхідно спрямувати роботу управління, колективів закладів освіти на створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання і розвитку особистості та підвищення якості надання освітніх послуг в умовах реалізації проекту «Нова українська школа» у ІІ півріччі 2022/2023 навчального року.

➢ Виконання заходів Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки у закладах освіти Чугуївської міської територіальної громади.

➢ Забезпечення реалізації Програми розвитку освіти Чугухвської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, спрямованої на подальший розвиток освітянської галузі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

➢ Завершення переходу на фінансово-економічну самостійність закладів дошкільної освіти, ефективне використання ресурсів бюджету та залучення в освіту коштів із інших джерел.

➢ Удосконалення та оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням прогнозованих демографічних змін, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування.

➢ Оновлення змісту і запровадження новітніх технологій у дошкільній, загальній середній та позашкільній освіті, розширення спектру освітніх послуг.

➢ Забезпечення інституційної, індивідуальної та дистанційної освіти.

➢ Забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір шляхом створення умов для їх виховання та навчання в інклюзивних групах і класах в закладах дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до вимог Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

➢ Забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій.

➢ Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та покращення стану матеріально-технічної бази закладів освіти; створення комфортного, безпечного та сучасного освітнього середовища.

➢Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти громади.

➢відновлення будівель закладів освіти та створення безпечного освітнього середовища для усіх учасників освітнього процесу, в особливий період – забезпечення потреб цивільного населення в умовах воєнного стану

Головна мета діяльності управління освіти Чугуївської міської ради – максимальне забезпечення якісно нового рівня дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, компетентнісного підходу до організації освітнього процесу в умовах Нової української школи та всебічний розвиток кожної особистості як найвищої цінності суспільства.