ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

Заходи енергоефективності  в місті Чугуїв, Україна

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

«Капітальний ремонт будівлі Чугуївського навчально-виховного комплексу №6 імені тричі Героя Радянського союзу І.М. Кожедуба Чугуївської міської ради Харківської області, м-он «Авіатор»,
буд. 58-А, м. Чугуїв, Харківська область (Перший пусковий комплекс)
»

Управління освіти Чугуївської міської ради , надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту і гранту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату капітального ремонту будівлі Чугуївського навчально-виховного комплексу №6 імені тричі Героя Радянського союзу І.М. Кожедуба Чугуївської міської ради Харківської області, м-он «Авіатор», буд. 58-А, м. Чугуїв, Харківська область (Перший пусковий комплекс). Проект співфінансується Норвезько-Українською Ініціативою Енергоефективності (NUEE) за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії, спрямованої на розширення зовнішнього муніципального фінансування для досягнення енергоефективності в громадських будівлях, посилення самоврядування та сталих практик проведення закупівель.

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами кредиту та гранту, націленого на придбання:

 • Лот 1: Фінансовані кредитом устаткування та пов’язані роботи з капітального ремонту будівлі Чугуївського навчально-виховного комплексу №6 імені тричі Героя Радянського союзу І.М. Кожедуба Чугуївської міської ради Харківської області, м-он «Авіатор», буд. 58-А, м. Чугуїв, Харківська область (Перший пусковий комплекс).
 • Лот 2: Фінансоване грантом устаткування для капітального ремонту будівлі Чугуївського навчально-виховного комплексу №6 імені тричі Героя Радянського союзу І.М. Кожедуба Чугуївської міської ради Харківської області, м-он «Авіатор», буд. 58-А, м. Чугуїв, Харківська область (Перший пусковий комплекс).

Тендери запрошуються для обох лотів: тендери тільки для одного із лотів будуть відхилені. Ціна кожного лоту має бути надана окремо. Устаткування, що буде поставлятися за Лотом 2, передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
 • Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;
 • Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов’язання;
 • Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
 • у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника;

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно розпочнуться в вересні 2020 та триватимуть до липні 2021.

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документу будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням тендеру у формі декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах. Метою тендерного забезпечення є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 12:00, 17 серпня 2020, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

 

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться о 12:00, 16 липня 2020 року за адресою: Управління освіти Чугуївської міської ради, 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. №20, ІІ поверх.

 

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Замовник: Управління освіти Чугуївської міської ради

Воробйова Вікторія Андріївна – голова тимчасового тендерного комітету

Адреса: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. №20, І поверх

Тел:  +38 0954017873; (05746) 2-27-30.

E-mail: viktoria_mikhal4uk@ukr.net

Дата: 2 липня 2020

 

 

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

Energy efficiency in Chuhuiv city, Ukraine

INVITATION FOR TENDERS

Major repair of Chuhuiv educational complex No.6 of Chuhuiv city council in Kharkiv region, located in Kharkiv region, Chuguev city, residential district “Aviator”, building No. 58

Department of education of Chuhuiv city council hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan and grant from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the cost of major repair of Chuhuiv educational complex No.6 of Chuhuiv city council in Kharkiv region, located in Kharkiv region, Chuhuiv city, residential district “Aviator”, building No. 58. The project is co-financed by the Norwegian-Ukrainian Energy Efficiency Initiative (NUEE) with the support of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, aimed at expanding external municipal financing to achieve energy efficiency in public buildings, strengthening of self-government and sustainable procurement practices.

The Employer now invites tenders from Contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan and grant:

 • LOT 1: Loan-financed equipment and related works for major repair of Chuhuiv educational complex No.6 of Chuhuiv city council in Kharkiv region, located in Kharkiv region, Chuguev city, residential district “Aviator”, building No. 58
 • LOT 2: Grant-financed equipment for major repair of Chuhuiv educational complex No.6 of Chuhuiv city council in Kharkiv region, located in Kharkiv region, Chuhuiv city, residential district “Aviator”, building No. 58

Tenderers are invited for both LOT`s, tenders for only one of LOT`s will be rejected. Price for each lot should be provided individually. Equipment supplied under LOT 2, foresees VAT exemption.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least two times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
 • the Tenderer has satisfactorily supplied similar plant and works to other purchasers and completed at least five (5) similar contracts in the recent five years
 • the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;
 • the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
 • in the case of a Tenderer offering to supply plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to supply the plants in the Purchaser’s country.

 

In preparation of their offers, the Tenderers should take into account that the works in this contract will tentatively start on September 2020 and end on August 2020.

 

Tender documents, upon request from prospective tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two.

 

All tenders must be accompanied by a tender security in the in the form of tender-securing declaration whose form is provided in Tender Document. The purpose of tender security is to ensure the tenderers are serious about their participation, irrespective of the contract size.

 

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 12.00 P.M.   August, 17  2020, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

 

Pre-tender meeting of Tenderers with the Employer for visiting the project site and discussion of technical and logistical issues will be held on 12.00 P.M. July 16 2020 at the address Department of education of Chuhuiv city council, 63503, Kharkiv region, Chuhuiv city, Staronikolska St., 20, II floor.

 

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following office:

 

Viktoriya Vorobyova,  head of temporary evaluation committee of Educational Department of Chuhuiv city council

 

Purchasing entity – Department of education of Chuhuiv city council

 

Adders: 63503, Kharkiv region, Chuhuiv city, Staronikolska St., 20, I floor

 

Tel.: +38 0954017873; (05746) 2-27-30.

 

E-mail: viktoria_mikhal4uk@ukr.net

 

Date: July 2, 2020